PRIVACYVERKLARING

Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)

TMT isolatiebouw BVBA verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden:

TMT isolatiebouw BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer. Dit gaat onder meer over klantenadministratie, uitvoering van werken bij de klant op zijn adres, rapportering naar de opdrachtgevers en verzenden van marketing mails in de vorm van algemene of gepersonaliseerde emails) Wij verzamelen onderstaande gegevens:

 • Voor – en achternaam
 • Adresgegevens (zowel adres van de klant, factuuradres als het adres van de plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd indien deze verschilt van factuuradres of adres van de klant)
 • Telefoon- en GSM nummer
 • Emailadres

Rechtsgronden van de verwerking: (deze worden verwerkt op basis van artikel 6.1)

 1. Toestemming
 2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de gegevens
 3. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 4. Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1, A) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien het noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van klanten worden meegedeeld aan andere venootschappen (Vb. Leveranciers en andere partners die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verbintenissen) binnen de EER die rechtsrechts of onrechtstreeks met TMT isolatiebouw BVBA verbonden zijn, of met enige andere partner van TMT isolatiebouw BVBA. Deze andere vennootschappen zullen de nodige maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding)

De verwerkte persoonsgegevens voor klantenadministratie en beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding)

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f).

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: aalst@verrassendvastgoed.be
 • een brief te richten aan Verrassend Vastgoed – Leo De Béthunelaan 8, 9300 Aalst

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onvolledig of onjuist zouden zijn. De klant kan deze gegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 F).

De klant heeft het recht om een kopie (in een gangbare en leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Indien de klant één van bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, kan deze:

 • Een brief richten aan TMT isolatiebouw BVBA – 9552 Herzele, Ravenskouterlos 2.
 • Een email verzenden naar tmtisolatiebouw@telenet.be

De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens in te kijken, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen. Voor verdere informatie of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kan de klant terecht op www.tmtisolatiebouw.be en tmtisolatiebouw@telenet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kan u zich wenden tot tmtisolatiebouw@telenet.be of tot  de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)